پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش نانچوکا

فهرست مطالب : ساختمان نانچوکا ،آماده تمرین شدن ،بیرون کشیدن نانچوکا ،توسعه سریع مهارتها ،بلوک کردن و ضربه زدن ،تکنیکهای مبارزه ،کاربردهای  نانچوکا .

تألیف : تاداشی  یاماشیتا

ترجمه : مهندس محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 192

چاپ : دوم

قیمت : 2500 تومان